SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ LRU-FEEDER

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ LRU-FEEDER

1. Úvod

            Tieto súťažné pravidlá obsahujú ustanovenia, ktorými sa upravuje organizácia, priebeh a pravidlá v športovej disciplíne Lov rýb udicou Feeder (ďalej len LRU-FEEDER).

2. Usporiadanie súťaží

            V rámci Slovenskej republiky môžu vyhlasovať a organizovať oficiálne celoštátne postupové súťaže v športovej disciplíne LRU–feeder  SRZ RADA a poverené ZO SRZ resp. iné právne subjekty, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci a zastupovaní v súťaží (ďalej len zmluvu) so SRZ RADA alebo ZO SRZ. Oficiálne medzinárodné preteky môže usporiadať len národný športový zväz, ktorý je členom CIPS-FIPS e.d.

3. Súťaže, počet účastníkov

            V rámci SR sa vyhlasujú a organizujú tieto postupové súťaže v športovej disciplíne LRU – feeder:

 

3.1. Dlhodobé štátne postupové súťaže

 

1.liga – celoštátna súťaž  jednotlivcov o účasti 36-42 podľa počtu záväzne nahlásených pretekárov. Z tejto súťaže zostupuje posledných 6- 10 pretekárov do 2.ligy.

2.liga - celoštátna súťaž jednotlivcov o účasti minimálne 16 pretekárov a maximálne 24 pretekárov. Z tejto súťaže zostupujú 6 pretekári do divízie a prvých  6-10 postupuje do 1 ligy.

Divízia – celoštátna súťaž jednotlivcov o účasti minimálne 12 pretekárov. Prvých 6 postupuje  do 2 ligy.

  V priebehu 3-ročného prechodného obdobia budú tieto postupové súťaže pretransformované na súťaže družstiev LRU-Feeder.

           

            Súťaž 1.liga pozostáva z 5 dvoj kôl, 2.liga a divízia sa skladajú z 2 dvoj kôl (jarné a jesenné). Každé dvoj kolo sa skladá z dvoch pretekov konaných v dvoch dňoch nasledujúcich po sebe, spravidla sobota nedeľa. Termíny jednotlivých dvoj kôl navrhuje sekcia LRU- feeder odboru športovej činnosti. Kalendár súťaží schvaľuje prezídium odboru športovej činnosti a Rada SRZ. Víťaz  FEEDER ligy sa stáva Majstrom 1. Ligy  LRU – FEEDER.

 

3.2. Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky

Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky vyhlasuje Rada SRZ ako preteky jednotlivcov bez rozdielu veku a pohlavia. Podmienkou účasti je platná registrácia pretekára. Medzinárodné  majstrovstvá Slovenska sú preteky, ktoré sa konajú raz za rok, ako dvojkolový pretek a prebiehajú podľa súťažných pravidiel LRU-FEEDER. Termín konania majstrovstiev Slovenskej republiky je publikovaný v termínovom kalendári súťaží sekcie LRU- feeder pre príslušný rok.

 

3.3. Pohárové súťaže

            Pohárové súťaže môžu vyhlasovať a organizovať ZO SRZ, SRZ RADA, resp. iné právne subjekty, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci a zastupovaní v súťaží (ďalej len zmluvu) so SRZ RADA alebo ZO SRZ.

            Na pohárových nebodovaných súťažiach sa môžu zúčastniť súťažiaci, ktorí sú členmi SRZ, ak nie je propozíciami súťaží stanovené inak. Termíny konania nebodovaných pohárových súťaží stanovuje a vyhlasuje usporiadateľ a nemusia podliehať schváleniu v termínovom kalendári sekcie LRU-Feeder.

 

3.4. Kvalifikačné súťaže

            Kvalifikačné súťaže slúžia pre potreby výberu reprezentačného družstva, ktoré ma právo štartovať na majstrovstvách sveta, resp. majstrovstvách Európy, prípadne iných medzinárodných pretekoch. Kvalifikačné pravidlá súťaže určuje štátny tréner doporučený sekciou LRU –FEEDER a schválený prezídiom odboru športovej činnosti Rada SRZ.

3.5. Účasť na pretekoch

            Postupových a kvalifikačných súťaží sa môžu zúčastňovať členovia SRZ s platným registračným preukazom. Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť. Členovia mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastňovať pretekov len v sprievode zákonného zástupcu alebo osoby splnomocnenou zákonným zástupcom.

5. Kritéria k organizovaniu postupových pretekov

            Súťaže  LRU –feeder sa konajú na vodných tokoch, napr. riekach, kanáloch prípadne na iných vodných plochách, ako sú jazerá, priehrady a pod. Na vybranej lokalite sa musí dať chytať po celej  jej šírke. Minimálna šírka v najužšom mieste musí byť 40m, hĺbka vody minimálne 1,5m. Pokiaľ je možné, výber trate by mal  byť taký, aby umožňoval rovnaké podmienky pre všetkých pretekárov, s najmenším možným prerušovaním trate ako sú mosty, elektrické vedenia a pod. Trať nesmie predstavovať nebezpečenstvo pre pretekárov, ani divákov. Za prípravu trate zodpovedá usporiadateľ, od ktorého prevezme trať garant Rady SRZ.

 

5.1. Pretekárska trať

            Pretekárska trať je rozdelená na sektor A a B. V prípade ak je pretekárov viac ako 27, t.j. 28:2 =14A a 14B. Ak sa súťaže zúčastní viac ako 41 pretekárov, t.j. 42 trať sa rozdelí na 3 sektory 42:3=14A 14B 14C. Pretekár musí mať počas pretekov k dispozícii úsek, ktorý je min. 15m a max. 30m široký. Začiatok a koniec sektoru musí byt viditeľné označený. Šírka jednotlivých pretekárskych miest sa určí v rámci stanoveného rozpätia technickou komisiou.

            Pretekárske miesta na tečúcej vode sú označené tak, že sektor A je po prúde  najnižšie a ostatné sektory sa číslujú vzostupne proti prúdu. Na stojatých vodách je číslovanie sektorov zľava doprava pri pohľade na jazero. Vyznačenie pretekárskej trate musí byť pred žrebovaním. Do pretekárskeho miesta počas preteku nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu a komisie na váženie nikto iný.

 

5.2. Odporúčaný časový  harmonogram pre preteky

     

Sobota:               08.30 - 09.00       prezentácia 

                           09.00 - 10.00       otvorenie pretekov a žrebovanie    

                            10.00 - 10.30       presun pred pretekárske miesto

                            10.30 - 11.00       kontrola krmiva pred vstupom do pretekárskeho miesta

                            11.00 - 12.00        vstup do pretekárskeho miesta, príprava 60 minút

                            12.00 - 17.00       lovenie bez počiatočného kŕmenia

                            17.00 - 17.30       váženie

 

Nedeľa:              06.30 - 07.00       prezentácia       

                             07.00 - 08.00       žrebovanie        

                            08.00 - 08.30       presun pred pretekárske miesto

                            08.30 - 09.00       kontrola krmiva pred vstupom do pretekárskeho miesta

                            09.00 - 10.00       vstup do pretekárskeho miesta, príprava 60 minút

                            10.00 - 15.00        lovenie bez počiatočného kŕmenia

                            15.00 - 15.30       váženie

                            17.00                   vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien

 

5.3. Losovanie lovných miest

            Losovanie pretekov sa vykonáva mechanicky, ručne, alebo elektronicky pomocou programu. Losovanie sa musí začať najneskôr 120 minút pred začiatkom preteku. Pretekári losujú v prvý deň podľa poradia, ako boli prezentovaní a v druhý deň podľa umiestnenia, začína pretekár s najvyšším umiestnením z predchádzajúceho preteku. Pred týmto losovaním budú ako prví losovať pretekári, ktorí mali v predchádzajúcich pretekoch vylosované prvé dve najnižšie a posledné dve najvyššie čísla, ktoré budú pri ich losovaní s losovacieho zariadenia vybraté.

  .

5.4. Príprava pretekára

            Každý pretekár má na prípravu k dispozícii 60 minút. Pretekári po vyžrebovaní  pretekárskych miest, sa môžu presunúť na vylosované miesta a všetky potrebné veci k lovu, /prúty, bedne, stoličky a pomôcky/ nepripravené k lovu uložiť pred hranicu vylosovaných miest. Tu 30 minút pred začiatkom prípravy prebehne kontrola krmiva a živej nástrahy, ktorú uskutočnia štyria pretekári s najvyššie vylosovanými číslami, v každom sektore kontrolu vykonajú vo dvojiciach, každá dvojica z iného konca sektoru. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty, ktoré sú definované ako krmivo do 12L (vlhkého krmiva),mimo odkontrolovaného krmiva a živej nástrahy. Po signáli, ktorý povoľuje vstup na pretekárske miesto si pretekár odnesie pripravené veci na lovné miesto do 10 minút .Po signáli označujúcom týchto desať minút, nesmie pretekár opustiť lovné miesto za účelom doplnenia výstroje alebo doplnkov. Zo súhlasom dvoch pretekárov a to jedného po pravej a jedného po ľavej strane, alebo hlavného rozhodcu pretekár môže opustiť pretekárske miesto z hygienických dôvodov. Do pretekárskeho miesta nesmie vstúpiť druhá osoba, okrem hlavného rozhodcu alebo členov komisie, ktorá bola predtým zvolená, za účelom  kontroly dodržiavania súťažných pravidiel  LRU-FEEDER.

5.5. Vnadenie

            Úvodné vnadenie sa nevykonáva. Zaznie len signál, ktorý je začiatkom preteku. Nie je dovolené dopravovať krmivo, alebo živú nástrahu pri love iným spôsobom ako kŕmitkom, ktoré nesmie presiahnuť: pri kŕmitku kruhového tvaru priemer viac ako 5cm a dĺžku 7cm, v prípade štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru uhlopriečka maximálne 5cm a dĺžka 7cm.

            Množstvo krmiva je dovolené max 12L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú hlina, kamienky, posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica ,krúpy a pod. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované. Po kontrole krmiva sa toto nesmie navlhčovať iným spôsobom ako vodným rozprašovačom.

            Živá nástraha je dovolená v množstve 2,5L z toho 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy. Živá nástraha musí byť počas kontroly v ciachovaných nádobkách a v jej priebehu musia zostať zatvorené tak, aby ich živá nástraha svojvoľne neotvorila. Nádoba nesmie byt mechanicky zabezpečená.(zalepená a pod.) 0,5L patentky je nutné mať len v 0,5L ciachovanej odmerke a je jedno či malá, alebo veľká patentka, musia byť merané spolu v jednej odmernej nádobe.

Ak si pretekár dá 0,5L  živej nástrahy  do odmernej nádobky ktorá má 1L,počíta sa mu toto množstvo ako 1L živej.  Je zakázané používať na lov akékoľvek chránené druhy živočíchov. Nesmú sa používať žiadne umelé nástrahy.  Za nedodržanie stanovených množstiev pri kontrole krmiva bude pretekár sankcionovaný dvomi plusovými bodmi. Prevyšujúce krmivo alebo živá nástraha budú pretekárovi odobraté. Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody.

6. Lovenie

            Pretekár  môže využívať ľubovoľné cele svoje pretekárske miesto. Nesmie vstupovať ani svojimi vecami presiahnuť vymedzený priestor. Na svojom pretekárskom mieste sa musí pretekár pohybovať a správať čo najtichšie, nesmie zatĺkať prípravky na držanie dáždnika, alebo podobné prípravky. V obidvoch neutrálnych zónach, ak sú označené ako aj za nimi nad a pod pretekárskym miestom je zakázané loviť alebo vnadiť. Ryba ktorá pri zdolávaní obmedzí suseda pri love (zamotá sa do jeho silonu), na čo poškodený upozorní, musí byť pustená späť do vody a nesmie byť daná do úlovkovej sieťky, na čo dohliadne rozhodca, alebo dvaja prísediaci pretekári. V prípade, že tak pretekár nespraví a rybu dá do sieťky, bude tomuto pretekárovi odrátaná z váhy celkového úlovku pri konečnom väzení najťažšia ryba a budú mu udelene dva plusové body.

7. Udica a montáž

            Pretekár loví iba na jeden feederový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom, maximálnej veľkosti č. 10. T.j. maximálna šírka háčika je 7mm. Dĺžka nadväzca je minimálne 50cm vrátané power gumy, ak je použitá. Dĺžka sa rozumie vzdialenosť od háčika až po spoj , na ktorom sa zastaví úchyt krmítka, ktorý sa musí voľne pohybovať po silóne min 1,5m a na tejto dĺžke nesmie byť nijako obmedzovaný  ani uzlíkmi.  Je zakázaný pater noster. Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety) Pripravených môže byť viac prútov. Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. a pretekár nemôže manipulovať súčasne s dvomi prútmi. Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné..

Montáž viď. príloha č. 1

8. Úlovky a ich prechovávanie

            Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach minimálnej dĺžky 4m, opatrenými obručami s priemerom minimálne 40cm. V prípade štvorcovej alebo obdĺžnikovej sieťky uhlopriečka musí byť minimálne 50cm. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Pretekár musí počas preteku ponoriť úlovkovú sieťku čo najhlbšie ako sa dá do vody. Ryba sa považuje za ulovenú aj keď je náhodné zaseknutá mimo hlavovú časť. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania. Za správne odváženie ulovených rýb zodpovedá aj samotný pretekár, čo potvrdí svojim podpisom pri vážení.

9. Plošiny a sedačky

            Je povolené používať sedacie bedne, alebo plošiny, s maximálnymi rozmermi 1x1m tak, aby pretekár mohol na nich stáť. Tieto musia byť postavené tak, aby predné nohy pri prvom postavení počas prípravy nezasahovali do vody (ak nie je technickou komisiou stanovene ináč).

10. Váženie

            Váženie musí vykonávať skupina troch pretekárov v každom sektore s tromi najnižšími štartovnými číslami. Táto trojica už pri losovaní prevezme váhu , sak na váženie, s ktorého musí voľne odtekať voda a mennú súpisku pretekárov daného sektoru.. Jeden čleň váži, druhý zapisuje a tretí vykonáva ostatné pomocné úkony. Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode, po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. V prípade opravovania zápisu musí byť pri tejto oprave podpísaný čleň vážiacej komisie a aj pretekár. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrné hneď pustené do vody.

11. Signály

 

Prvý signál:        90 minút pred začatím preteku oznamuje kontrolu krmiva a živej          nástrahy pred vyžrebovaným miestom pretekára

Druhy signál:     60 minút pred začiatkom preteku povoľuje vstup pretekára na svoje lovné       miesto a signalizuje začiatok prípravy

Tretí signál:        50 minút pred začiatkom pretekov. Po tomto signáli nesmie pretekár opustiť   lovné miesto bez súhlasu rozhodcu až do ukončenia váženia na konci            pretekov.

Štvrtý signál:      Začiatok preteku

Piaty signál:        5 minút pred ukončením preteku

Šiesty signál:       Koniec preteku

  

12. Hodnotenie

A – prvý pretek

 

 a)        Zapisuje sa dosiahnutý počet bodov, ktorý je identický s umiestnením pretekára v sektore. Ak viacerí pretekári dosiahnu rovnaký počet bodov, dostanú poradie rovnajúce sa aritmetickému priemeru.

Príklad:           Pretekár na 6 a 7 mieste dosiahli rovnaký výsledok ich poradie bude

                        (6+7) :2 = 6,5 ďalší v poradí ma umiestnenie 8

                         (6+7+8): 3 =7 ďalší v poradí ma umiestnenie 9

 

b)        V prípade že je pretekár bez úlovku, , tak dostáva plný počet bodov plus jeden bod

príklad:   v sektore je  14 pretekárov umiestnenie je 14+1=15

 

c)  Pretekár s najnižším súčtom umiestnení je na prvom mieste

    

B - druhý pretek

O umiestnení sa rozhoduje ako pri prvých pretekoch. Po sčítaní oboch pretekov je pretekár s

najnižším  súčtom na prvom mieste. Pri rovnakom súčte bodov rozhoduje súčet vyššej váhy ulovených rýb..

 

C - celkové hodnotenie

 

1.         Sčítajú sa poradia všetkých pretekov,  a pretekár s   najnižším súčtom bodov je na prvom mieste

2.         v prípade rovnakého súčtu rozhoduje vyšší súčet hmotností ulovených rýb

3.         v prípade že aj predchádzajúce kritérium je rovnaké, lepšie umiestnenie má pretekár s      nižším štartovným číslom z posledného preteku

12. Dohľad nad súťažou

            Na priebeh súťaží dozerá hlavný rozhodca a poverený garant rady. Pred každým pretekom sa navrhne a odhlasuje  5 členná komisia JURY ktorá rieši prípadné písomne podané protesty. Protesty ohľadom  poukazovania na porušovanie pravidiel sa podávajú ústne   a do 30 minút po preteku písomne s poplatkom 60 EUR. Protesty ohľadom umiestnení maximálne 30 minút po vyhlásení výsledkov písomne s 60 EUR poplatkom.

13. Pravidlá pre jav búrky

            V prípade, že počas prípravy alebo preteku príde búrka, hlavný rozhodca spolu s garantom preteku (niekedy to môže byť aj jedna a tá istá osoba) rozhodne o prerušení signálom. Vtedy všetci pretekári ukončia svoju činnosť  až do odvolania. Pokračovanie prípravy alebo preteku je oznámené signálom a všetko pokračuje podľa harmonogramu s daným časovým posunom. Ak poveternostné podmienky a čas umožnia odchytať aspoň 2 hodiny z preteku, tak sa pretek  započítava. Ak poveternostné podmienky nedovolia odchytať 2 hodiny z preteku, tak sa tento pretek anuluje.

14. Práva a povinnosti účastníkov súťaže

     Účastníci súťaží LRU-Feeder majú práva a povinnosti zakotvené v Predpisoch pre športovú činnosť SRZ, sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť. Všetci pretekári účastní na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov. Všetci účastníci pretekov sú povinní ovládať Predpisy pre športovú činnosť a Súťažné pravidlá pre súťaže LRU-Feeder.

15. Záverečné ustanovenia

             Tieto súťažné pravidlá LRU-Feeder boli vypracované sekciou LRU- Feeder. Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom schválenia Odborom športovej činnosti Radou SRZ.

Za sekciu :   Marian Hason,  Peter Kralik, Richard Bartakovicz , Jan Lantaj, Miroslav Začko.                     

                   

Diskusia:

 

Vaše meno :
E-mail :
Správa

Rybárske typy, triky, návody, články, feeder, lov na prívlač, lov kaprov.
Recenzie, testy prútov, navijakov...

Navrch stránky