UVOD Propozície Miesto konania Mapa Ubytovanie 3D Profil trate Sprievodný program

Sprievodný program:
Počas konania Browning Feeder CUP budú zabezpečené predajné stánky s občerstvením a jedlom.
Taktiež počas preteku bude prezentácie feeder produktov a sortimentu Browning.
Počas konania preteku bude zabezpečený predaj čerstvej živej nástrahy kostné červy, pinky,...

Feeder preteky pre deti: Počas Browning Feeder Cup budú 31.5.2015 (nedeľa) Feeder preteky pre deti. Deti budú samostatne ocenené.
Štartovné: hradí firma SPORTS s.r.o.!!!

Prihlášky:
Uzávierka prihlášok – 10 dní pred pretekmi! (mailom na adresu: info@sports.sk)
V prípade že niektorý pretekár napriek prihláseniu nemôže štartovať, musí to okamžite nahlásiť usporiadateľovi!

Časový  harmonogram pretekov:

Nedeľa (31.5.2015): pretek deti
 
Prezentácia pretekárov 7,00 -7,30
Otvorenie, slub pretekarov a losovanie miest, poucenie... 7,30- 7,50
Zaujatie stanovišťa 7,50- 8,50
Vnadenie ZVUKOVÝ SIGNÁL 8,50- 9,00
Začiatok lovu ZVUKOVÝ SIGNÁL 9,00
Doba trvania pretekov 9,00-13,00
Váženie úlovkov 13,10
Vyhlásenie výsledkov   16,00

Pravidla pre deti:
Termín pretekov: 31.5.2015 (nedeľa)
Štartovné platí za všetkých prihlásených firma SPORTS s.r.o.

Kategórie:
U-14 (deti ročník narodenia 2000 a mladší)
U-18 (ročník narodenia 1997-2000)

Pretekárska trať
Pretekárske miesta na tečúcej vode sú označené tak, že najnižšie číslo je po prúde  najnižšie a ostatné sektory sa číslujú vzostupne proti prúdu. Na stojatých vodách je číslovanie sektorov zľava doprava pri pohľade na jazero. Do pretekárskeho miesta počas preteku nesmie vstupovať okrem pretekára, rozhodcu, komisie na váženie, prípadne osoby vykonávajúcej foto a video dokumentáciu nikto iný.
Organizátor môže v prípade zachovania bezpečnosti pretekárov povoliť prítomnosť a aj podobratie ryby staršou osobou, o čom musia byť oboznámený ostatný pretekári.

Losovanie lovných miest.

Losovanie pretekov sa vykonáva ručne, podľa kategórií.
Pri losovaní sa zároveň určia (vylosujú) pretekári ktorí po opustení trate pretekármi zabezpečia poriadok na trati.
Príprava pretekára
Pretekári po vyžrebovaní  pretekárskych miest, sa môžu presunúť na vylosované miesta a pripravovať sa na preteky. Krmivá a živú  nástrahu nachystá na kontrolu. Po kontrole si nesmie žiadny pretekár doniesť na lovné miesto žiadne krmivo, živú nástrahu a iné komponenty.

Vnadenie

Úvodné vnadenie sa vykonáva 15 minút pred začiatkom pretekov. Množstvo krmiva je dovolené max 10L navlhčeného krmiva. Do tohto množstva sa počítajú hlina, kamienky, posilňovače práškové aj tekuté, farbivá, partikle ako kukurica, konope, pšenica ,krúpy a pod. Pretekár nesmie mať v priestore na lovenie žiadne iné, ani suché krmivo, než to, čo mu bolo odkontrolované.
Živá nástraha je dovolená v množstve 1,0L z toho 0,5L patentky (larvy komára). Medzi živú nástrahu sa rátajú larvy múch, kukly, červy hnojové, dendrobeny, múčne červy.
Po ukončení preteku sa nesmie prevyšujúce krmivo vysypať do vody!

Lovenie

Pretekár  môže využívať ľubovoľné celé svoje pretekárske miesto. Nesmie vstupovať ani svojimi vecami presiahnuť vymedzený priestor.
Udica a montáž
Pretekár loví iba na jeden feederový prút opatrený navijakom. Maximálna dĺžka prútu je 4,5m od konca rúčky po posledné koncové očko. Udica je povolená iba s jedným nadväzcom a s jedným jednoháčikom.
Nesmú sa používať žiadne materiály, ani nástrahy, ktoré by nadľahčovali háčik (pufy, burizony mäkké plávajúce pelety, polystyrén ...) Prút na ktorý sa loví musí byť opretý aspoň o jeden pevný oporný bod. (napr. racoška). Je zakázané používať akékoľvek signalizátory, zvukové alebo svetelné.
V prípade zlomenia prutu alebo poškodenia navijáku môže byť poskytnutý iný prut(naviják).
Úlovky a ich prechovávanie
Každý pretekár je povinný uchovávať ryby v sieťkach, opatrenými obručami. Pretekár zodpovedá za uchovanie rýb živých a počas preteku je s nimi povinný zaobchádzať šetrne. Ryba sa považuje za ulovenú ak je mimo vodnú hladinu v okamihu zaznenia signálu koniec lovu, nie počas jeho trvania.

Váženie

Pri každom vážení je povinný byť aj pretekár. Do príchodu vážiacej komisie musia byť ryby stále vo vode a po vyzvaní ich pretekár donesie k váhe. Hmotnosť sa zapisuje v gramoch. Po odvážení pretekár svojim podpisom potvrdí správnosť váženia a správnosť zápisu. Po podpise nie je možné dávať protest ohľadom váženia a správnosti zápisu a ryby sú šetrné hneď pustené do vody.
Hodnotenie
Víťazom preteku sa stáva pretekár s najväčším počtom bodov (1bod=1gram).
 Celoročné hodnotenie: Zapisuje sa dosiahnutý počet bodov, ktorý je identický s umiestnením pretekára v kategórii. Ak viacerí pretekári dosiahnú rovnaký počet bodov, dostanú poradie rovnajúce sa aritmetickému priemeru.
V prípade ak sa pretekár niektorého kola nezúčastnil, započítava sa mu umiestnenie rovnajúcemu sa celkovému počtu pretekárov štartujúcich v danej kategórii + 1
Víťazom sa stáva pretekár s najnižším súčtom umiestnení zo všetkých pretekov. V prípade rovnakého súčtu rozhoduje vyšší súčet hmotností ulovených rýb.

Práva a povinnosti účastníkov súťaže
Účastníci súťaže Browning Kinder Feeder CUP Slovakia 2013 , sú povinní dodržiavať etické pravidlá a zvyklosti k prírode, funkcionárom súťaže, súperom a divákom. Účastníci súťaží sa týchto zúčastňujú na svoje vlastné nebezpečenstvo, spolu so sprevádzajúcou dospelou osobou a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.
Všetci pretekári účastní na pretekoch sú povinní zúčastniť sa vyhlasovania výsledkov.
Všetci účastníci pretekov sú povinní ovládať tieto  predpisy.